İLKELERİMİZ

İlkelerimiz

Eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat ve rehberlik psikolojik danışmanlık alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu alanlarda gerekli görülen hizmet ve faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde hayata geçirmek ve danışmanlık sağlamak.

 • Eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat, spor ve psikolojik danışmanlık alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu alanlarda yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, danışmanlık yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,
 • Amaçları doğrultusunda hizmet konularını gerçekleştirmek için projeler hazırlamak, hazırlatmak,
 • Eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat, spor ve psikolojik danışmanlık alanlarında; eğitim, kurs, seminer, yaz okulu, konferans, sempozyum, toplantı ve paneller düzenlemek,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek; yurt içi ve yurt dışındaki özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları, üniversiteler, mesleki kuruluşlar, odalar, dernek ve vakıflar, yerel yönetimler, konsolosluklar vb. ulusal, uluslararası ve çok uluslu kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak, ortak platformlar oluşturmak, kendi kaynakları ve/veya alacağı fonlarla “proje yürütücüsü”, “proje ortağı”, “proje iştirakçisi” sıfatlarıyla projeler gerçekleştirmek,
 • Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ve psikolojik danışmanlık servislerinin yapılanması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, yönetim programları ve mesleki programlar geliştirmek, var olan programları uygulamak ve uygulatmak, eğitim ve seminerler düzenlemek, eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak, anket ve ölçeklerle taramalar yapmak ve yaptırmak, yöntem ve stratejiler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek;
 • Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitimleri sağlamak, önlem, strateji ve projeler geliştirmek,
 • Toplumdaki bilgi ve eğitime ulaşma zorluğu, sosyo-ekonomik yoksunluklar, bedensel ve/veya zihinsel engellilik, kimsesizlik, göçmenlik vb. nedenlerle dezavantajlı olan birey ve topluluklara destek vermek, onlara yönelik eğitimler, kurslar, seminerler, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek,
 • Anne ve babalara yönelik olarak daha iyi birer birey yetiştirmek adına destek sağlamak, eğitim, kurs, seminerler düzenlemek, aile ve çift terapileri uygulamak, uygulatmak, danışmanlık vermek,
 • Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi, kütüphane oluşturmak; çalışmalarını yaymak ve duyurmak, üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, rapor, bülten, bildiri yayınlamak; cd-rom, web sitesi, radyo-televizyon-internet programları, müzik ve film hazırlamak, hazırlatmak.
 • Amaçları doğrultusunda konser, tiyatro, dans gösterisi, festival, balo, fuar, kermes, sergi, defile, spor karşılaşması, eğlence, yarışma, kampanya vb. prodüksiyonlar yapmak, yaptırmak; etkinlik, organizasyonlar, özel gün ve geceler düzenlemek,
 • Amacın ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, gerekli her tür taşıtı, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Dernek yararına, konser, tiyatro, gösteri, festival, balo, fuar, kermes, sergi, defile, spor karşılaşması, eğlence, yarışma, kampanya, çekiliş, yardım gecesi vb. sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, amaçları doğrultusunda diğer vakıf, dernek, meslek kuruluşlar, eğitim kurumları, birlikler ve odalarla ortak işletmeler kurmak veya var olan işletmelere iştirak etmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, gösteri, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, sportif ve sanatsal faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı geziler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek; faaliyetleri doğrultusunda gerekli olan binaları inşa etmek, tadilat yapmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda şube açmak, vakıf kurmak, federasyon ve konfederasyon kurmak veya kurulu olanlara katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Amaç ve hizmetleri doğrultusunda eğitim, sanat, spor ve kültür işletmeleri kurmak, işletmek, geliştirmek; eğitim kurumları, kurslar, yurtlar, kamplar açmak, düzenlemek ve işletmek,
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak; ulusal ve uluslararası öğrenci, eğitimci ve uzman değişim programları yapmak, çeşitli öğretim seviyelerinde burslar vermek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Dernek tüzüğünün 3.1 maddesinde belirtilen amaca yönelik tüm faaliyetleri yerine getirmektir. Dernek, tüm faaliyetlerini kanuni esas ve prosedürlere uygun olarak yürütecektir.