BİZİ TANIYIN

TÜZÜK

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1
Derneğin Adı ve Merkezi:

  1. Derneğin Adı,  Olumlu Davranış Geliştirme Derneğidir. Derneğin kısa adı ODGEDER olup logo ve amblemi aşağıdaki gibidir.

1.2- Derneğin merkezi İstanbul’ dur. Derneğin yurt içinde ve/veya yurt dışında şubesi açılmayacaktır.


Madde 2

Derneğin amacı:

2- Derneğin amacı, ülkemizde ve dünyada, daha demokratik ve huzurlu ortamlarda yaşayabilmek için olumlu davranışın ve değerler üzerine kurulu bir anlayışın toplum genelinde yaygınlaşmasını sağlamak; yetişkinlerin ve özellikle geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin sosyal-duygusal olarak gelişmiş, ruh sağlığı güçlü, kendisi ve çevresiyle barışık, her tür davranış ve madde bağımlılıklarından uzak, yerel ve evrensel değerlerle donanmış, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler olmasına katkıda bulunmaktır.

 

Madde 3

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:
3.2- Eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat, spor ve rehberlik alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu alanlarda yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, danışmanlık yapmak,

3.3- Ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,

3.4- Amaçları doğrultusunda hizmet konularını gerçekleştirmek için projeler hazırlamak, hazırlatmak,

3.5- Eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat, spor ve rehberlik alanlarında; eğitim, kurs, seminer, yaz okulu, konferans, sempozyum, toplantı ve paneller düzenlemek,

3.6- Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek; yurt içi ve yurt dışındaki özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları, üniversiteler, mesleki kuruluşlar, odalar, dernek ve vakıflar, yerel yönetimler, konsolosluklar vb. ulusal, uluslararası ve çok uluslu kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak, ortak platformlar oluşturmak, kendi kaynakları ve/veya alacağı fonlarla “proje yürütücüsü”, “proje ortağı”, “proje iştirakçisi” sıfatlarıyla projeler gerçekleştirmek,

 

 

3.7- Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ve rehberlik servislerinin yapılanması ve gelişimine katkıda katkıda bulunmak amacıyla eğitim, yönetim programları ve mesleki programlar geliştirmek, var olan programları uygulamak ve uygulatmak, eğitim ve seminerler düzenlemek, eğitim materyalleri hazırlamak ve hazırlatmak, anket ve ölçeklerle taramalar yapmak ve yaptırmak, yöntem ve stratejiler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek;

3.8- Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitimleri sağlamak, önlem, strateji ve projeler geliştirmek,

3.9- Toplumdaki; bilgi ve eğitime ulaşma zorluğu, sosyo ekonomik yoksunluklar, bedensel ve/veya zihinsel engellilik, kimsesizlik, göçmenlik vb. nedenlerle dezavantajlı olan birey ve topluluklara destek vermek, onlara yönelik eğitimler, kurslar, seminerler, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek,

3.10- Anne ve babalara yönelik olarak daha iyi birer birey yetiştirmek adına destek sağlamak, eğitim, kurs, seminerler düzenlemek, aile ve çift terapileri uygulamak, uygulatmak, danışmanlık vermek,

3.11- Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü yerli ve yabancı bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi, kütüphane oluşturmak; çalışmalarını yaymak ve duyurmak, üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, rapor, bülten, bildiri yayınlamak; cd-rom, web sitesi, radyo-televizyon-internet programları, müzik ve film hazırlamak, hazırlatmak.

3.12- Amaçları doğrultusunda konser, tiyatro, dans gösterisi, festival, balo, fuar, kermes, sergi, defile, spor karşılaşması, eğlence, yarışma, kampanya vb. prodüksiyonlar yapmak, yaptırmak; etkinlik, organizasyonlar, özel gün ve geceler düzenlemek,

3.13- Amacın ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, gerekli her tür taşıtı, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
3.14- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

3.15- Dernek yararına, konser, tiyatro, gösteri, festival, balo, fuar, kermes, sergi, defile, spor karşılaşması, eğlence, yarışma, kampanya, çekiliş, yardım gecesi vb. sosyal etkinlikler düzenlemek,
3.16- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, amaçları doğrultusunda diğer vakıf, dernek, meslek kuruluşlar, eğitim kurumları, birlikler ve odalarla ortak işletmeler kurmak veya var olan işletmelere iştirak etmek,
3.17-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
3.18-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, gösteri, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, sportif ve sanatsal faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı geziler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
3.19-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek; faaliyetleri doğrultusunda gerekli olan binaları inşa etmek, tadilat yapmak,

 

3.20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda şube açmak, vakıf kurmak, federasyon ve konfederasyon kurmak veya kurulu olanlara katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
3.21- Amaç ve hizmetleri doğrultusunda eğitim, sanat, spor ve kültür işletmeleri kurmak, işletmek, geliştirmek; eğitim kurumları, kurslar, yurtlar, kamplar açmak, düzenlemek ve işletmek,

3.22- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak; ulusal ve uluslararası öğrenci, eğitimci ve uzman değişim programları yapmak, çeşitli öğretim seviyelerinde burslar vermek,

3.23- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve  kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
3.24- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
3.25- Dernek tüzüğünün 3.1 maddesinde belirtilen amaca yönelik tüm faaliyetleri yerine getirmektir. Dernek, tüm faaliyetlerini kanuni esas ve prosedürlere uygun olarak yürütecektir.

Madde 4

Derneğin Faaliyet Alanı:

4- Dernek, eğitim, kültür, bilim, sanat, spor ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Madde 5
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
5.1- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
5.2- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
5.3- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyeliğe kabul edilerek üyelik koşullarını yerine getirenler, dernek içi faaliyetlerde eşit haklara sahip olur.
5.4- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Madde 6

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
6.1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
6.2- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
6.3- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıdaki gibidir:

6.3.1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
6.3.2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
6.3.3- Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
6.3.4 -Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
6.3.5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6.4- Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
6.5- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7

Üyelik Hakları:

7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 8

Derneğin Organları:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
A- Genel Kurul,

B- Yönetim Kurulu,

C- Denetim Kurulu

Madde 9

Dernek Genel Kurulu

9.1- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü:

9.1.1- Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili karar organıdır.

9.1.2- Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim organlarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.

9.1.3- Genel kurul 3 (üç) yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurulunun ilk toplantısı derneğin kuruluşunu takip eden 30 (otuz) gün içerisinde yapılır.

9.1.4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hakimi dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

9.1.5- Çağrı Usulü:

9.1.5.1- Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan dernek tüzüğüne göre genel kurula katılım hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyeler tarafından bildirilen elektronik posta ya da iletişim numarasına mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

9.1.5.2- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

9.1.5.3- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

9.1.6- Toplantı Yeri:

Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

9.1.7- Toplantı Usulü:

9.1.7.1- Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

9.1.7.2- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

9.1.7.3- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

9.1.7.4- Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

9.7.5- Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

9.1.7.6- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

9.1.7.7- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

9.1.7.8- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

9.1.7.9- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

9.7- Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:

9.7.1- Genel kurulun görev ve yetkileri:

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

9.7.2- Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


9.7.3- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimine Genel Kurul karar verir, uygun gördüğü takdirde çalışmaları sürdürmesi ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki verir.
 

9.7.4- Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

9.7.4.1- Genel kurulda aksine bir karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

9.7.4.2- Gizli oylama yapılacak olması durumunda yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

9.7.4.3- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

9.7.4.4- Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar; bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10

Dernek Yönetim Kurulu

10.1- Yönetim Kurulunun Teşkili:

10.1.1- Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

10.1.2- Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’ yi belirler.

10.1.3- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

10.1.4- Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

10.2- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:


1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve şube açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

9- Derneğe gelir sağlamak amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

10.3- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11

Dernek Denetim Kurulu

11.1- Denetim Kurulunun Teşkili

11.1.1- Denetleme kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere genel

kurulca seçilir.

11.1.2- Denetim kurulu asıl üyeilğinde istifa veya başka nedenlerden ötürü boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin çağrılması mecburidir.

11.2- Denetlim Kurulunun Görevi ve Yetkileri:

11.2.1- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

11..2.2- Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12

Dernek İcra Kurulu

12- İcra kurulu, 5 asıl üyeden yani yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeden meydana gelir. Yönetim kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 13

Mali Hükümler

13.1- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarak da 50 TL aidat  alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, gösteri, balo, festival, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

13.2- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

13.2.1- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

13.2.2- Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

13.2.3- Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

13.2.4- Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

13.2.5- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

13.3- Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.   

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

13.4- Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

13.5- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

13.6- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

13.6.1- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

13.6.2- Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu”  veya “Banka Dekontu” harcama belgesi olarak kullanılır.

13.6.3- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

13.6.4- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

13.7- Alındı Belgeleri

13.7.1- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

13.7.2- Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

13.8- Yetki Belgesi

13.8.1- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

13.9- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

13.10- Derneğin Harcamaları

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi

durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para  göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

13.11-Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

Madde 14

Bildirim Yükümlülüğü

14.1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirilir. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

14.2- Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

14.3- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

14.4- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle     

          İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

14.5- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 15

Derneğin İç Denetimi

15.1- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

15.2- Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 16

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 17

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

17.1- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

17.2- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

17.3- Tüzük değişikliği için gerekli  olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 18

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

18.1- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

18.2- Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

18.3- Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya  katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

18.4- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Olumlu Davranış Geliştirme Derneği” ibaresi kullanılır.

18.5- Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin

bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

18.6- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

18.7- Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

18.8- Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Madde 19

Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler

Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Madde 20

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.    

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

Gülgün Somer        : Başkan

Cihan Sümer          : Başkan Yardımcısı

Orbay Hazar           : Sayman

Fatma Lale Ötüş     : Sekreter

Ayşe Lale Hazar      : Üye

Firdevs Nihal Çakır  : Üye

Hatice Pişiren         : Üye         

 

Bu tüzük 20 (Yirmi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

 

Kanun Numarası           : 5253

Kabul Tarihi                   : 4/11/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649

Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt : 44